flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області складається із суддів та апарату суду.

 

Суд очолює голова суду, який :

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) забезпечує виконання вимог  щодо  підвищення  кваліфікації суддів місцевого суду; 

8-1) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.  

2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

3. У разі відсутності голови суду виконання  його  обов'язків здійснюється  відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.

Голова суду має двох заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Основними завданнями керівника апарату є :

1. Здійснює організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу.

2. Безпосередньо керує апаратом суду, забезпечує трудову дисципліну, виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, їх взаємодію у вирішенні завдань покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

3. Взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон", іншими установами організаціями, засобами масової інформації з питай забезпечення діяльності суду.

4. Інформує збори суддів про свою діяльність.

5.Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду.

6.Забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу.

7. Складає плани роботи суду та погоджує їх з головою суду.

8.Розроблює структуру та штатний розпис апарату суду, погоджує його з головою суду та подає на затвердження начальнику ТУ ДСА України в Донецькій області.

9. Вживає організаційних заходів щодо підготовки проведення зборів суддів та оперативних нарад, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.

10. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення службовим житлом.

11. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суд, умов оплати їх праці, належного фінансування суд, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності..

12. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду.

13. Узагальнює практику роботи з кадрами.

14. Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.

15. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

16. За поданням судді призначає на посаду та звільняє з посади помічника судді з дотриманням вимог трудового законодавства.

17. Затверджує положення про відповідні управління, відділи та посадові інструкції працівників апарату суду.

18. Забезпечує проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.

19. Утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісії, які очолює заступник керівника апарату.

20. Видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду, в тому числі помічників суддів (за поданням судді), а також адміністративно - господарських питань.

22. Організовує роботу з навчання та поліпшення кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.

23. Вживає заходів організаційного характеру для створення безпечних та належних умов працівників та осіб, які перебуваються у суді.

24 Організовує та контролює роботу служби судових розпорядників, а за відсутності у суді посади старшого судового розпорядника – забезпечує організацію судового процесу.

25. Забезпечує виготовлення, зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно - матеріальних цінностей та документації суду.

26. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.

27. Вносить пропозиції начальнику територіального управління Держаної судової адміністрації України в Донецькій області щодо удосконалення організації діяльності суду.

28. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.

29. Виконує доручення начальника ТУ ДСА України в Донецькій області, приймає заходи по виконанню рішення зборів суддів та доручення голови суду щодо питань організаційного забезпечення роботи суду.

Керівник апарату суду має заступника, який на час відсутності керівника апарату виконує його обов’язки.

Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду – старший секретар. Старший секретар безпосередньо підпорядкований голові суду та керівнику апарату суду, координує свою діяльність з консультантами суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків.

Старшому секретарю буду безпосередньо підпорядковані секретарі суду, друкарки суду та інші службовці суду, які виконують організаційні функції.

 

СТРУКТУРА

Та штатна численність апарату

Слов’янського міськрайонного суду Донецької області

 

№з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних одиниць

1

2

3

1

Керівник апарату

1

2

Заступник керівника апарату

1

3

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

1

4

Помічник судді

22

5

Консультант суду

3

6

Спеціаліст з питань персоналу

1

7

Консультант з судової статистики

1

8

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

2

 9

Помічник голови суду

 

Служба судових розпорядників:

 

10

Старший судовий розпорядник

1

11

Судовий розпорядник

2

 

 

 

 

Канцелярія:

 

12

Старший секретар суду

1

13

Секретар судового засідання

22

14

Секретар суду

14

 

 

 

15

Завідуючий архіву

1

16

Архіваріус

1

17

Секретар-друкарка

1

18

Завідуючий господарства

1

19

Водій

1

20

Прибиральник

3,5

 

Загалом штатна численність працівників апарату Слов’янського міськрайонного суду Донецької області

81,5